Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών. Αφορά τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού με βάσει τις καθημερινές ανάγκες της κάθε ξεχωριστής θέσης εργασίας. Επιπλέον αφορά και σε προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή του λογισμικού από τους χειριστές.

Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών. Αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα και τις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που είτε έχουν την ευθύνη ομάδων και διαδικασιών ή μπορούν να αντιληφθούν την τεχνολογία και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής της για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος που έχει στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των εφαρμογών σε στελέχη πληροφορικής. Η εκπαίδευση αφορά σε εγκατάσταση, δυνατότητες παραμετροποίησης, ανάπτυξη αναφορών και customization.